Studia / Osteopathic Research Institute

O ORI

Katalog pytań dot. instytucji badawczych w osteopatii

 

  1. Od kiedy istniej Osteopathic Research Institute?

Osteopathic Research Institute (ORI) został założony 5 lat temu przy Osteopathie Schule Deutschland (Niemieckiej Szkole Osteopatii). Od marca tego roku ORI jest odrębną spółką z.o.o.     

 

  1. Jaki jest przedmiot badań prowdzonych w Osteopathic Research Institute?

Podstawowe cele prowadzonych badań, oczywiście poza zdobywaniem wiedzy na temat mechanizmów i sposobów funkcjonowania terapii osteopatycznych, to pochylanie się nad filozoficznymi i historycznymi zasadami w osteopatii oraz zgłębiania ich znaczenie dla dzisiejszej praktytki.

 

  1. Jaki cel stawia sobie Osteopathic Research Institute?

Z jednej strony chodzi o dalsze rozwijanie osteopatycznych koncepcji i metod działania, a z drugiej strony o tematy opierania osteopatii na tzw. ewidencjach czy oczywistościach (evidence base).

Od czasów A.T. Still’a zaszły decydujące zmiany spektrum chorób w krajach zachodnich. A.T. Still żył i pracował w czasach epidemii, my natomiast mamy do czynienia z erą chorób chroniczno-zwyrodnieniowymi. Medycyna tradycyjna jest bardzo skuteczna w przypadku ostrych zachorowań, natomiast raczej nie radzi sobie z zachorowaniami chroniczno- zwyrodnieniowymi. W tej sytuacji wydaje się, że osteopatia ma dobre uwarunkowania, aby pomóc ludziom zmagającym się z chorobami chroniczno-zwyrodnieniowymi. Ta luka w systemie zdrowotnym musi zostać wypełniona dla dobra naszych pacjentów. W tym celu niezwykle ważne są potwierdzone wyniki badań na temat możliwości i granic osteopatii. Zdobywanie tej wiedzy jest celem ORI.

 

  1. Ile osób pracuje w Osteopathic Research Institute?

ORI wciąż jeszcze bazuje na zaangażowaniu społecznym swoich współpracowników. Nasz zespół składa się z 21 osób, które dbają o prawidłowe postrzeganie zadań ORI.

   

  1.  Według jakich kryteriów są wybierane projekty badawcze?

Pierwsze kryterium, to odpowiedź na pytanie, czy konieczne są prace badawcze w danym obszarze. Czy uda się zdobyć rzeczywiście nowe i nadające się do wykorzystania wnioski? Prace badawcze w osteopatii to w większości badania prowadzone na człowieku. To zawsze oznacza pewne obciążenie tudzież wysiłek osoby poddanej badaniu, istotnym jest, aby obciążenie to utrzymywane było na możliwie jak najniższym poziomie.

Prace badawcze muszą odpowiadać nie tylko standardom przyjętym dla badań klinicznych, ale również tym przyjętym dla studiów obszarów zawodowych, studiów przypadków oraz studiów literatury.  

 

  1. Jakie gremium decyduje o wyborze projektów badwaczych?

Decyzję dotyczącą wyboru podejmuje Rada Naukowa, składająca się z następujących osób: Prof. Dr. med. Michael Eichhorn (D), Prof. Renzo Molinari DO (GB), Ass. Prof. Dr. John Glover DO (US), Dr. Lisa M. Hodge (USA) Prof. Dr. Paul Klein DO (B), Prof. Dr. med. Erich Knop (D), Prof. Dr. med. Johannes Rohen (D), Paulo Tozzi MSc Ost (I), Peter Sommerfeld BSc Phil, MSc Ost, DO (AU), Dr. Robert Schleip (D), Prof. Dr. Andrew Vleeming (CH) oraz Prof. Dr. Stephen Tyremann DO (GB).

 

  1. Jakie jst dalsze postępowanie po dokonaniu wyboru projektu badawczego?

Po złożeniu rekomendacji przez Radę Naukową następuje jej sprawdzenie pod kątem ewentualnych etycznych przeciwwskazań, które tom przeprowadzane jest przez Komisję Etyki w Osteopatii umiejscowionej przy ORI. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań etycznych, podejmujemy się sfinansowania badań lub udzielamy innego rodzaju pomocy w przeprowadzeniu prac badawczych. Nie wywieramy jednak żadnego wpływu na prace badawcze.

Obecnie ORI wspiera pięciocyfrową kwotą prace badawcze dotyczące oddziaływania tradycyjnych osteopatycznych metod terapii na mikrocyrkulację. Ponadto jesteśmy zaangażowani w opiekę nad 164 pracami M.Sc., które w większości są pracami dotyczącymi skuteczności stosowanych praktyk. Najlepsze z nich zostaną opublikowane w prasie fachowej, natomiast tematy wszystkich prac zostaną umieszczone na naszych stronach internetowych.

 

  1. Co dzieje się po zakończeniu prac nad projektami/studiami badawczymi oraz czy zakończone projekty/studia badawcze są w całości udostępniane do wglądu?  

Tutaj jest różnie. Dane surowe (nieobrobione) z reguły nie są publikowane, to znaczy, że studia nie są w całości udostępniane do wglądu. Sposób prowadzenia prac badawczych, design prac i ich wyniki są natomiast dostępne dla wszystkich zainteresowanych poprzez naszą stronę internetową , a także są publikowane w prasie fachowej.
  

  1. W jaki sposób jest finansowany Osteopathic Research Institute?

ORI utrzymuje się w stu procentach z darowizn. Osteopathie Schule Deutschland (Niemiecka Szkoła Osteopatii) jest naszym głównym sponsorem, który co roku przekazuje nam znaczącą kwotę. Ponadto szukamy również innych sponsorów i darczyńców.

 

  1. Czy Osteopathic Research Institute współpracuje z innymi instytucjami?

ORI współpracuje w swoich badaniach z licznymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, jak np. z Osteopathieschule Deutschland (Niemiecką Szkołą Osteopatii), Polską Akademią Medycyny Osteopatycznej, Dresden International University, University Wales, Osteopathic European Academic Network, Interuniversitärer Kolleg für Gesundheit und Entwicklung Graz (IUK), szwedzką Osteopathogskolan (SKOS), włoską European Institute for Osteopathic Medicine (EIOM) i Studio Osteopatia Milano (SOMA), Deutsche Gesellschaft für Kinderosteopathie (Niemieckim Towarzystwem Osteopatii Dziecięcej), Europäische Gesellschaft für Kinderosteopathie (Europejskim Towarzystwem Osteopatii Dziecięcej).  Dzięki tej współpracy możliwe jest powiązanie działań badawczych oraz uczenie się od siebie nawzajem.